Dalintis
159
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės mero

2018 m. lapkričio 22 d. potvarkiu Nr. V3-73KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KARTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas (toliau – Vyriausiasis gydytojas) yra įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Vyriausiasis gydytojas į pareigas priimamas viešo konkurso būdu.II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS3. Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos veiklą, vadovaujantis įstaigos įstatais taip, kad būtų pasiekti įstaigai keliami tikslai ir uždaviniai, būtų teikiamos kokybiškos pir-minės sveikatos priežiūros paslaugos, gerinama Kretingos rajono gyventojų sveikata, mažinami jų sergamumo ir mirtingumo rodikliai.III. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI4. Vyriausiojo gydytojo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifika-cinius reikalavimus:

4.1.turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį). Vadovaujamo darbo patirtis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo, jų panaudojimo kontrolė ir įgyvendinimas;

4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nusta-tytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.2. būti nepriekaištingos reputacijos (elgesys ir veikla nepažeidžianti profesinės etikos ir deontologijos normų).

Reikalavimai:

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI5. Žinios ir įgūdžiai būtini vyriausiojo gydytojo profesinei veiklai:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.V. VYRIAUSIOJO GYDYTOJO FUNKCIJOS6. Vyriausiasis gydytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstaty-mais,

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, įstaigos įstatais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir užtikrina įstaigos veiklą, įgyvendinant Kretingos rajono savi-valdybės politiką gyventojų sveikatos apsaugos stiprinimo ir plėtojimo srityse;

6.2. atstovauja įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

6.3. vadovauja įstaigos Administracijai;

6.4. tvirtina įstaigos administracijos darbo reglamentą, įstaigos darbo tvarkos taisykles;

6.5. suderinęs su įstaigos Savininku, nustato įstaigos struktūrą;

6.6. nustato įstaigos darbuotojų pareigybes ir etatus, sudaro, keičia bei nutraukia su jais darbo sutartis, nustato darbuotojų atlyginimus, teisės aktų nustatyta tvarka juos skatina arba skiria drausmines nuobaudas;

6.7. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, padalinių nuostatus, nustato ir tvirtina vi-daus kontrolės tvarką, darbo saugos instrukcijas, kitus tvarkomuosius dokumentus;

6.8. suderinęs su Stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant įstaigos Savininko patvirtinto darbo užmokesčio fondo normatyvo;

6.9. nustato veiklos sritis ir paskirsto pareigas administracijos darbuotojams;

6.10. organizuoja viešus konkursus įstaigos padalinių vadovams parinkti, tvirtina viešo konkurso nuostatus;

6.11. tvirtina įstaigos asmenų, turinčių teisę pasirašyti įstaigos finansinius dokumentus ir jų parašų pavyzdžius;

6.12. atsako už įstaigos finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, parengia ir pateikia įstai-gos Savininkui įstaigos metinę veiklos ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka;

6.13. Savininko patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, o tais atvejais, kai atliktas auditas, audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada pateikia Juridinių asmenų registrui;

6.14. organizuodamas įstaigos sveikatos priežiūros ir finansinę bei ūkinę veiklą, leidžia įsakymus ir kitus tvarkomuosius dokumentus ir užtikrina dokumentų išsaugojimą, kontroliuoja jų vykdymą;

6.15. rengia ir įgyvendina įstaigos veiklos planą bei vykdo Savininko priimtus sprendimus;

6.16. sprendžia įstaigos organizacinius, gydymo, slaugos, finansinius, ūkinius klausimus;

6.17. ne rečiau kaip vieną kartą metuose visuotiniame darbuotojų susirinkime pateikia ata-skaitą apie įstaigos finansinę veiklą ir perspektyvas;

6.18. įstaigos vardu sudaro sandorius, pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis veiklos klausimais;

6.19. organizuoja ir kontroliuoja valstybės ir savivaldybės skirtų tikslinių lėšų, gautos pa-ramos, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimą;

6.20. užtikrina darbuotojams saugias darbo sąlygas;

6.21. rūpinasi ir organizuoja įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

6.22. kontroliuoja visas įstaigos gydymo, slaugos, finansinės, teisinės ir ūkinės veiklos sritis asmeniškai ir per deleguotus asmenis;

6.23. organizuoja ir rengia įstaigos padalinių, filialų vadovų, darbuotojų atestaciją;

6.24. organizuoja įstaigos valdymo proceso ir buhalterinės apskaitos tobulinimą;

6.25. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;

6.26. tik gavęs rašytinį įstaigos Savininko pritarimą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikį turtą, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

6.27. užtikrina ir atsako už perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto tin-kamą naudojimą ir išsaugojimą;

6.28. užtikrina informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos skelbimą;

6.29. praneša įstaigos Savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;

6.30. kreiptis įstaigos Savininką dėl neefektyviai dirbančios įstaigos, jos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;

6.31. laiku ir kokybiškai vykdo su įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio po-būdžio, įstaigos Savininko pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendi-nimo;

6.32. atlieka kitas funkcijas, kurios yra įstaigos vadovui numatytos teisės aktuose.VI. VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TEISĖS7. Vyriausiasis gydytojas turi teisę:

Skelbimas paskelbtas:2019.08.08
Skelbimas galioja iki:2019.08.23
Telefonas:(8 445) 51 019, 77 730
El. paštas:
Adresas:Kretingos r. sav. Kartenos mstl. Mokyklos g. 22

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras
Kandidatuoju į pareigas:

Vyriausiasis gydytojas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje