Dalintis
391
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS



I SKYRIUS

PAREIGYBĖ



1. Vyriausias buhalteris (toliau – vyr. buhalteris) priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis - A2.



II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI



3. Vyr. buhalteris, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti specialųjį aukštesnįjį arba aukštąjį finansinį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;

3.2. analogiška darbo patirtis;

3.3. vyr. buhalteris turi žinoti ir išmanyti:

3.3.1. gimnazijos veiklos sritis;

3.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, darbo santykius ir dokumentų valdymą;

3.3.3. gimnazijos struktūrą, profilį bei specializaciją;

3.3.4. verslo apskaitos standartus;

3.3.5. bendruosius ekonomikos principus ir elementus;

3.3.6. apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);

3.3.7. vertybinių popierių rinkos reguliavimo tvarką;

3.3.8. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;

3.3.9. socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;

3.3.10. prekių pirkimo - pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos registruose tvarką;

3.3.11. inventorizacijos atlikimo tvarką;

3.3.12. sąmatų rengimo principus;

3.3.13. darbo analizės būdus;

3.3.14. tarnybinio etiketo reikalavimus;

3.3.15. internetinės bankininkystės principus;

3.3.16. dokumentų valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemas;

3.3.17. sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;

3.3.18. darbo organizavimo tvarką;

3.3.19. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4. vyr. buhalteris privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

3.4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

3.4.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.4. darbo sutartimi;

3.4.5. šiuo pareigybės aprašymu;

3.4.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).



III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS



4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

4.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Gimnazijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

4.3. teikia Gimnazijos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

4.4. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

4.5. rengia Gimnazijos finansinę atskaitomybę ir direktoriui pasirašius, teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijai jų nustatyta tvarka ir terminais;

4.6. vyr. buhalteris užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka tinkamą dokumentų įforminimą;

4.7. vyr. buhalteris privalo, laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, taip organizuoti buhalterinę apskaitą, kad būtų:

4.7.1. plačiai taikomos apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo bei automatizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai;

4.7.2. apskaitomos visos piniginės lėšos, prekės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija; tiksliai apskaitomos išlaidą sąmatų vykdymo operacijos;

4.7.3. tvarkoma Mokykloje įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų (pajamų) apskaita;

4.7.4. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokos, įsiskolinimas juridiniams ir fiziniams asmenims;

4.7.5. padeda valstybės kontrolės ir finansų kontrolės įstaigoms įforminti medžiagą apie lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobimą, laiku perduodami dokumentai teismo ir tardymo organams;

4.7.6. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai;

4.7.7. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatytąja tvarka perduodamos į archyvą;

4.8. vyr. buhalteris atsako, kad būtų:

4.8.1. teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai, griežtai laikomasi etatinės, finansinės ir kasos drausmės;

4.8.2. laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, ilgalaikio turto, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

4.8.3. nustatytu laiku išieškomos skolos Gimnazijai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;

4.8.4. teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai;

4.9. Gimnazijos dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos piniginės lėšos bei prekinės ir materialinės vertybės, taip pat įsakymai ir potvarkiai dėl darbuotojų tarnybinių atlygini-mų, vienkartinių išmokų ir darbo užmokesčio priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų (pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje, kaip nustatyta LR DK 256 str. 1 p. ) priėmimo į darbą ir atleidimą iš darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų, atlikimo sutartys turi būti pasirašyti Gimnazijos direktoriaus ir vizuoti vyr. buhalterio;

4.10. vyr. buhalteris turi aktyviai padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;

4.11. vyr. buhalteris, atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), praneša apie tai Gimnazijos direktoriui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams;

4.12. vyr. buhalteris, gavęs Gimnazijos direktoriaus nurodymus, nepradeda jų vykdyti, jeigu su tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai informuoja direktorių raštu;

4.13. esant reikalui, atlikti kitus darbus, nurodytus Gimnazijos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko.



_____________________





SUSIPAŽINAU:

Skelbimas paskelbtas:2019.08.30
Skelbimas galioja iki:2019.09.17
Telefonas:+37067001185
El. paštas:
Adresas:Kretingos r. sav. Kretingos m. Savanorių g. 56

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Kandidatuoju į pareigas:

Vyriausiasis buhalteris

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje