Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilnius
Dalintis
619
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (154)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. A2-24VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO - SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.SKYRIUS

Pareigybės charakteristika1. Vyriausiasis specialistas – savivaldybės gydytojas yra viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto - savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, prižiūrėti bei gerinti sanitarijos būklę, derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas, vykdyti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Specialioji veiklos sritis – savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimas iš savivaldybės biudžeto, savivaldybės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros koordinavimas.

Reikalavimai:

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:4.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne trumpesnį kaip 1 metai darbo stažą.

4.3. Žinoti ir išmanyti:

4.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

4.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.

4.4. Gebėti:

4.4. 1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką;

4.4.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;

4.4.3. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendinti;

4.4.4. organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;

4.4.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;

4.4.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

4.4.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;

4.4.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;

4.4.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.4.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

4.4.11. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4.12. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.2. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.3. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

5.4. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

5.5. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;

5.6. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;

5.7. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;

5.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

5.9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

5.9.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

5.9.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;

5.9.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

5.10. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų,sanitarijos ir higienos norminių aktų bei taisyklių, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

511. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

5.12. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

5.13. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui, tarybai sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;

5.15. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;

5.16. vykdo kitus administracijos direktoriaus pavedimus ir skyriaus vedėjo pavedimus.VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 8.2 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.03.26
Skelbimas galioja iki:2020.04.09
Telefonas:8 5 2196828
El. paštas:
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kandidatuoju į pareigas:

Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje