Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilnius
Dalintis
1.027
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (98)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. P-63STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKAStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti šilumos tiekimą šilumos vartotojams, koordinuoti šilumos tiekimo, elektros, vandentvarkos klausimus bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – energetikos ir vandentvarkos srityse.

Reikalavimai:

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį energetikos ar vandentvarkos srityse;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statybą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

4.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja viešųjų pirkimų konkursų dokumentų rengimą statybos darbams bei paslaugoms pirkti, užtikrina viešųjų pirkimų rangovų kvalifikacinių reikalavimų, objektų techninių užduočių ir planuojamų viešųjų pirkimų aprašymų ir verčių pateikimą laiku;

5.2. kontroliuoja skyriaus inicijuotas, su savivaldybės objektų statyba, rekonstravimu ir remontu susijusias sutartis;

5.3. įvertina projektuotojų parengtų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų projektų sprendinius ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;

5.4. rengia pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, planus ir ataskaitas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą;

5.5. dalyvauja komisijų darbe atliekant ekonominę energetikos ir vandentvarkos ūkio darbų analizę;

5.6. vykdydamas statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų priežiūrą:

5.6.1. kontroliuoja, kad būtų efektyviai naudojamos lėšos, skirtos objektams finansuoti iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių;

5.6.2. kontroliuoja, kad savivaldybės objektų statyba būtų vykdoma pagal parengtus projektus, išduotus statybą leidžiančius dokumentus, statybos rangos sutartis, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.6.3. atlieka einamąją atliktų statybos darbų kontrolę ir pasirašo atliktų statybos darbų

aktus;

5.7. organizuoja baigtų statyti, rekonstruoti ar remontuoti savivaldybės objektų statybos užbaigimo procedūras;

5.8. pagal savo kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų skundus ir prašymus, rengia atsakymų projektus, siūlo sprendimus konfliktams spręsti, suteikia reikalingą informaciją;

5.9. vykdo nesudėtingų statinių statybos techninę priežiūrą;

5.10. vykdo užbaigtų statyti statinių apžiūrą garantiniu laikotarpiu, o išryškėjus darbų defektams, organizuoja komisiją jiems įvertinti ir užtikrina defektų pašalinimą;

5.11. sudaro remonto darbų sąmatas;

5.12. yra atsakingas už šilumos, elektros, vandentiekio, nuotekų ūkį savivaldybėje:

5.12.1. teikia pasiūlymus sprendžiant klausimus, susijusius su savivaldybei priklausančių įmonių ir įstaigų komunaliniu ūkiu (vandentiekio, nuotekų, elektros ir šilumos ūkiu);

5.12.2. pagal kompetenciją reguliuoja vartotojų aprūpinimą tiekiama šiluma, rengia įsakymų projektus dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos, laikino šilumos tiekimo sustabdymo;

5.12.3. koordinuoja biudžetinių įstaigų šilumos ūkio remonto darbus, pasiruošimą šildymo sezonui, vykdo kontrolę;

5.12.4. remiantis šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti;

5.12.5. nagrinėja įstaigų, įmonių, organizacijų ir gyventojų prašymus šilumos ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros, kainų nustatymo, mokesčių skaičiavimo klausimais, rengia atsakymus, teikia konsultacijas pagal kompetenciją;

5.12.6. nagrinėja Rokiškio rajono šilumą ir (ar) karštą vandenį tiekiančių (mažiau kaip 10 GWh šilumos) įmonių prašymus dėl licencijų šilumos tiekimui išdavimo ir keitimo; vykdo licencijuojamos veiklos priežiūrą;

5.12.7. analizuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių energetikos įmonių teikiamos šilumos ir (ar) karšto vandens bazines kainas, paslaugų gyventojams – kainas bei tarifus;

5.12.8. kontroliuoja šilumos ūkio specialiojo plano, geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano reikalavimų laikymąsi; informuoja rajono gyventojus apie geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus, tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas;

5.12.9. analizuoja gautus prašymus dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos arba naujo šilumos būdo parinkimo, koordinuoja atsijungimo procedūrą;

5.12.10. dalyvauja rengiant ir / ar atnaujinant Savivaldybės specialųjį šilumos ūkio planą, Darnios energetikos veiksmų planą, Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą;

5.13. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

5.14. nesant kito skyriaus specialisto, skyriaus vedėjo pavedimu vykdo jo pareigas pagal kompetenciją.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 7.2 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.03.26
Skelbimas galioja iki:2020.04.09
Telefonas:8 5 2196828
El. paštas:
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kandidatuoju į pareigas:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje