Dalintis
372
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

SĮ „Kretingos komunalininkas“

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-721SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI1. Į Savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ (toliau – įmonė) direktoriaus pareigas priimamas fizinis asmuo, laimėjęs viešą konkursą teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su įmonės direktoriumi sudaro ir nutraukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

2. Įmonės direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, įmonės įstatais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiais pareiginiais nuostatais.

3. Įmonės direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas.

4. Įmonės direktorius yra atskaitingas ir pavaldus Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

5. Nesant įmonės direktoriaus (atostogų, ligos, komandiruočių, stažuočių metu ir kt. atvejais) pavaduoja įmonės direktoriaus pavaduotojas.II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti įmonės direktoriaus pareigas ir atlikti šioms pareigoms priskirtas funkcijas, turi būti nepriekaištingos reputacijos;

6.4. per pastaruosius 3 metus darbuotojas neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

6.5. turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti įmonės darbą, būti orientuotas į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių įmonės funkcijų vykdymą, analizę ir ekspertizę;

6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su vykdoma įmonės veikla;

6.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.III. ĮMONĖS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS7. Įmonės direktorius vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovaudamasis įmonės įstatais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu, vadovauja įmonei ir atsako už jos darbą;

7.2. planuoja įmonės veiklą ir organizuoja darbo planų vykdymą, teikia privalomas ataskaitas;

7.3. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų pagal įmonės kompetenciją nagrinėjimą;

7.4. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia įmonės darbuotojus bei vykdo kitas funkcijas, susijusias su darbuotojų darbo santykiais, LR darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, parengia įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;

7.5. teikia informaciją valdybai ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įmonės veiklos prognozes, planus (nurodo reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas) ir įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;

7.6. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymą;

7.7. organizuoja įmonės kasdieninę įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis;

7.8. koordinuoja įmonės strateginių planų rengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą;

7.9. atstovauja arba išduoda įgaliojimus kitiems darbuotojam atstovauti įmonei valdžios ir valdymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su partneriais;

7.10. kontroliuoja, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekimo ir rangovų organizacijomis;

7.11. užtikrina įmonės gamybinės ūkinės veiklos plėtrą, siekia, kad įmonė dirbtų efektyviai ir produktyviai;

7.12.turi teisę vienvaldiškai sudaryti įmonės sandorius;

7.13. vykdo kitas įstatymuose ir įmonės įstatuose nustatytas funkcijas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pavedimus bei nurodymus, siekiant įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo.III. ĮMONĖS DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ8. Įmonės direktorius atsako už:

8.1. įmonės veiklos strategijos projekto parengimą ir pateikimą valdybai, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

8.2. įmonės veiklos organizavimą;

8.3. pranešimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir valdybai, apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;

8.4. įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

8.5. įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir jų pateikimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti;

8.6. įmonės veiklos ataskaitos parengimą;

8.7. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

8.8. įmonės viešų pranešimų paskelbimą;

8.9. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;

8.10. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įmonės įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

8.11. kitus veiksmus, nustatytus įmonės vadovui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir įmonės įstatuose.SUSIPAŽINAU:

____________________________

(parašas)

__________________________________________

(vardas, pavardė)

_________________________________________

(data)

Skelbimas paskelbtas:2019.09.02
Skelbimas galioja iki:2019.09.18
Telefonas:(8 445) 51 019
El. paštas:
Adresas:Kretingos r. sav. Kretingos m. Vytauto g. 118

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
SĮ "Kretingos komunalininkas"
Kandidatuoju į pareigas:

Direktorius

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje