Dalintis
95
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Kretingos socialinių paslaugų centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės mero

2019 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu Nr.V3-59KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖ1. Kretingos socialinių paslaugų centro (toliau – SPC) direktorius (toliau – direktorius) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priklausantis vadovų grupei, tiesiogiai pavaldus Kretingos rajono savivaldybės merui.

2. Pareigybės lygis – A1.II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI3. Direktorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su magistro kvalifikaciniu laipsniu) arba jam prilygintą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3.3. žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus;

3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybės valdymo institucijų teisės ir kitais norminiais aktais, SPC nuostatais;

3.5. gerai išmanyti valstybinę ir regioninę socialinę politiką, pagrindines Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programas ir veiklos gaires socialinėje srityje;

3.6. būti susipažinusiam su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais, išmanyti darbo organizavimą reglamentuojančius dokumentus, mokėti sisteminti ir analizuoti duomenis, planuoti ir organizuoti įstaigos bendruomenės veiklą, sudaryti plėtros programas ir projektus;

3.7. žinoti SPC pagrindinės veiklos organizavimo, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

3.8. išmanyti dokumentų valdymą, žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rinkiniu ir naršyklėmis;

3.9. gebėti bendrauti su žmonėmis, diegti humanistinius, demokratinius bendravimo bei ugdymo principus, santykius su darbuotojais, grindžiant juos tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo principais;

3.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir savarankiškai priimti sprendimus;

3.11. vadovautis Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodekso nuostatomis.III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS4. Direktorius vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja SPC darbą ir atsako už įstaigos veiklą;

4.2. pagal jam deleguotas funkcijas sprendžia visus įstaigos veiklos klausimus;

4.3. organizuoja SPC bendrųjų nuostatų rengimą ir nustato įstaigos vidaus struktūrą;

4.4. organizuoja socialinių paslaugų teikimo procesą;

4.5. leidžia įsakymus savo kompetencijai priskirtais klausimais;

4.6. tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, SPC teikiamų paslaugų sąrašą, veiklos planus ir programas, tvarkų aprašus;

4.7. rengia ir tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, SPC vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkos dokumentus;

4.8. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, konkretų kintamosios dalies dydį, priemokas prie pareiginės algos, premijas, materialines šalpas ir skiria jiems nuobaudą;

4.9. nustato metinės veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius įstaigos darbuotojams;

4.10. atlieka darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą;

4.11. vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;

4.12. telkia kolektyvą SPC tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kūrybinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui. Darbuotojams sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją ir atestuotis;

4.13. vykdo SPC ūkinę ir finansinę veiklą;

4.14. analizuoja ir vertina įstaigos valdymo ir veiklos išteklių ( intelektualinių, materialinių, finansinių) būklę, rūpinasi tikslingu jų panaudojimu, išsaugojimu, kaupimu;

4.15. sudaro palankias darbo, užimtumo sąlygas įstaigos klientams ir darbuotojams, įgyvendina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir kt. reikalavimus;

4.16. stebi, analizuoja, vertina SPC veiklą, rezultatus ir numato perspektyvas;

4.17. organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą, vykdo paskesniąją finansų kontrolę, atsako už teisingą įstaigos lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą laiku už panaudotas lėšas;

4.18. organizuoja įstaigos metinių veiklos planų ir ataskaitų rengimą, ataskaitų pateikimą steigėjui;

4.19. atsako už įstaigos finansų kontrolės sukūrimą, jos veikimo priežiūrą bei finansų kontrolės taisyklių tvirtinimą;

4.20. teikia informaciją visuomenei apie SPC veiklą ir teikiamas paslaugas;

4.21. teikia siūlymus steigėjui, įgyvendinant valstybinę bei rajono socialinių paslaugų politiką;

4.22. palaiko ryšius su steigėju, įstaigos rėmėjais, socialiniais partneriais;

4.23. rūpinasi tarptautiniais įstaigos ryšiais;

4.24. atstovauja SPC valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei organizacijose.

_____________________________

Susipažinau:–––––––––––––––––––––––––––

(pareigos)–––––––––––––––––––––––––––

(parašas)–––––––––––––––––––––––––––

(vardas, pavardė)–––––––––––––––––––––––

(data)

Skelbimas paskelbtas:2019.08.12
Skelbimas galioja iki:2019.08.27
Telefonas:(8 445) 51 019
El. paštas:
Adresas:Kretingos r. sav., Kretingos m., Klaipėdos g. 133C

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Kretingos socialinių paslaugų centras
Kandidatuoju į pareigas:

Direktorius

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje