Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras Kitas Kaišiadorys
Dalintis
454
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUS

PAREIGYBĖ1. Kaišiadorių socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams pareigybė yra priskiriamas prie socialinių darbuotojų ir yra priskiriama pirmai (vadovų) grupei pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.

2. Pareigybės lygis – A2.

Centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams (toliau – darbuotojas) tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI3. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą su socialinio darbo kvalifikaciniu bakalauro laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažiau kaip dvejus metus vadovaujamo darbo patirties;

3.3. turėti ne mažiau kaip dvejus metus profesinės darbo patirties socialinių paslaugų organizavimo ir/ar teikimo srityje;

3.4 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų organizavimą, teikimą bei apmokėjimą ir finansavimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, asmens duomenų apsaugą;

3.5. sugebėti konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas, operatyviai priimti sprendimus savo kompetencijos srityje;

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

3.7. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

3.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.9. turėti vairuotojo teises (B kategorija).III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir užtikrina kokybišką Centro socialinę veiklą, socialinių paslaugų teikimą;

4.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Centro strateginį, veiklos planą, biudžetą, socialines programas, projektus;

4.3. Centro direktoriaus pavedimu paskirtiems socialinių paslaugų srities darbuotojams nustato metines veiklos užduotis ir vertina šiuos darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka;

4.4. teikia informaciją ir konsultuoja rajono gyventojus Centro socialinių paslaugų, socialinio darbo organizavimo klausimais, nagrinėja asmenų prašymus, skundus, paklausimus ir rengia atsakymus;

4.5. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie suteiktas socialines paslaugas ar kitas Centre vykdomas socialines veiklas, akcijas, rengia statistines ir kitas ataskaitas, planuoja socialinėms veikloms reikalingas lėšas ir teikia informaciją Centro veiklą administruojančioms institucijoms;

4.6. tikrina ir vertina Centro socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo veiksmingumą, efektyvumą, inicijuoja jų formos pakeitimą;

4.7. telkia bendruomenės išteklius socialinėms paslaugoms teikti, rengia ir teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl naujų paslaugų, darbo formų ir metodų diegimo;

4.8. bendradarbiauja su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi (toliau – Socialinės paramos skyrius), vaikų teisių specialistais, švietimo, sveikatos priežiūros, policijos, nevyriausybinėmis ir kitomis su šiuo darbu susijusiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;

4.9. kasmet rengia Centro socialinių paslaugų srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą, jį tikslina ir teikia Centro direktoriui tvirtinti bei užtikrina, kad šie darbuotojai būtų išklausę privalomus įvadinius, periodinius ir kitus profesinės kompetencijos tobulinimui reikalingus mokymus, planuoja tam reikalingas lėšas;

4.10. inicijuoja reikalingus viešiuosius pirkimus, o Centro direktoriaus paskirtas dirba Centro viešųjų pirkimų komisijos veikloje;

4.11. nagrinėja ir rengia Centro vidaus dokumentus (raštus, pažymas, sutartis ir kt.), Centro vidaus tvarkas socialinių paslaugų organizavimo, teikimo ir kitais jo kompetencijos klausimais, Centro direktoriaus įsakymus;

4.12. Centro socialinės veiklos klausimais teikia pasiūlymus, informaciją ir ataskaitas Centro direktoriui bei asmenims administruojantiems socialinių paslaugų organizavimą ir bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę;

4.13. kontroliuoja Centro renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą;

4.14. koordinuoja socialines, labdaros ir paramos akcijas;

4.15. organizuoja savanoriškas veiklas, koordinuoja studentų Centre atliekamas socialinio darbo praktikas ir rengia tam reikalingus dokumentus ir įgaliotas juos pasirašo;

4.16. organizuoja ir rūpinasi, kad Centras teiktų licencijuotas socialines paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, rengia dokumentus licencijų gavimo, tikslinimo klausimais;

4.17. Centro direktoriaus pavedimu derina priskirtų socialinių paslaugų srities darbuotojų atostogų grafikus, organizuoja šių darbuotojų pavadavimus jų atostogų, nedarbingumo, komandiruotės metu;

4.18. organizuoja pasitarimus socialinio darbo klausimais, teikia siūlymus darbuotojams dėl veiklos, socialinių paslaugų kokybės gerinimo;

4.19. pavaduoja Centro direktorių jo atostogų metu, ligos ar kitais darbe nebuvimo atvejais laikinai atlikdamas Centro direktoriaus funkcijas;

4.20. Centro direktoriaus įgaliotas pasirašo įsakymus socialinių paslaugų organizavimo veiklos klausimais, savanoriškos veiklos sutartis, sutartis dėl studentų praktikos;

4.21. dirba su priskirtais registrais, programomis ir užtikrina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą;

4.22. veda pagal Centro dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir nustatytais terminais parengtas archyvuoti šias bylas perduota į archyvą.

4.23. Centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje kai svarstomi su Centro socialine veikla, socialiniu darbu susiję klausimai;

4.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus socialinio darbo srityje.Susipažinau:_______________________________________________________________

(Vardas ir pavardė, parašas ir data)

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 8.2 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.21
Skelbimas galioja iki:2020.06.05
Telefonas:834660013
El. paštas:
Adresas:Kaišiadorių r. sav. Kaišiadorių m. Vytauto Didžiojo g. 44B

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
Kandidatuoju į pareigas:

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje